Wyjazdy ERASMUS+ w celach szkoleniowych

Informacje ogólne

Jednym z działań programu ERASMUS+ skierowanym do pracowników Uczelni (zarówno administracji uczelni jak i pracowników naukowo dydaktycznych) są wyjazdy w celu odbycia szkolenia krajach programu.

Wyjazdy takie mogą być realizowane:
-w uczelniach partnerskich AM
- w innych uczelniach wyższych w krajach programu
- w innych niż uczelnie jednostkach w jakich odbyć można szkolenie (instytucje szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje (oprócz unijnych).

W ramach wyjazdu można uczestniczyć wszkoleniu indywidualnym ustalanym z instytucją  przyjmującą (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing”)  oraz w tzw. International Staff Week – wydarzeniach organizowanych przez Uczelnie dla pracowników zainteresowanych daną dziedziną. International Staff Week najczęściej dotyczy tematyki internacjonalizacji Uczelni ale są również spotkania poświęcone innym tematom. Aktualna oferta dostępnych staff weeków.

Celem wyjazdów szkoleniowych ERASMUS+ jest zawsze wzrost kwalifikacji pracowników AM (w zakresie dziedziny wynikającej z ich zakresu obowiązków) jak i  rozwój internacjonalizacji w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie wyjazdu  jest również okazja na omówienie możliwości współpracy (np. dydaktycznej) dlatego wyjazd w ramach programu ERASMUS to świetny sposób na rozpoczęcie/rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany ustalić planowany program szkolenia(training programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i instytucja goszcząca. W dokładnym programie prowadzanych zajęć ustalany jest zakres tematyczny szkolenia, czas jego realizacji, termin wyjazdu oraz wartości dodanych dla wszystkich stron (instytucji przyjmującej, AM i dla osoby biorącej udział w szkoleniu). Program  jest ustalany w porozumieniu z instytucją przyjmującą.  Pobyt może trwać od kilku dni do 8 tygodni (minimum 2 dni).

Na realizację wyjazdu przyznawane jest dofinansowanie wyjazdu na zasadach programu ERASMUS+
 
Kwalifikacja na wyjazdy
O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Akademia Morska w Szczecinie zdecydowała o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto priorytetowo w naborze traktowani są pracownicy ubiegający się o pierwszy wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest  formularz zgłoszeniowy z propozycją programu szkolenia (lub wskazaniem konkretnego programu staff week). Na etapie rekrutacji nie jest wymagana zgoda instytucji przyjmującej.

Terminy rekrutacji

Nabory na wyjazdy w danym roku akademickim są ogłaszane wiosną roku poprzedzającego (najczęściej maj). Jeżeli po zakończeniu naboru pozostaną wolne środki lub Uczelnia pozyska dodatkowe fundusze ogłoszony będzie nabór dodatkowy.
Aktualne informacje o naborach można znaleźć w sekcji nabory.


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej